Vedtekter

                              VEDTEKTER FOR TÅRNET BARNEHAGE


Skrevet av styrer Helen Olstad Næss 28.10.2015


Stiftelsen NRK/Marintek. barnehagen kalt Tårnet barnehage har organisasjonsnummer 971376368.


1) VEDTEKTENES GYLDIGHET Vedtektene for Stiftelsen NRK/Marintek. barnehagen ble første gang vedtatt på styremøte for stiftelsen 22.11.89, endelig vedtatt på årsmøte 21.05.90. Siden er de endret på flere årsmøter, siste gang i mai 2015. Endringene gjelder fra august 2015.

2) EIERFORHOLD Tårnet barnehage eies av en stiftelse bestående av foreldre med barn i førskolealder ansatt ved NRK Tyholt og Marinteknisk senter. Dette er en stiftelse med vekslende medlemstall og begrenset ansvar. Eier representeres av leder av stiftelsesstyret.

3) FORMÅL Formålet med stiftelsen er å etablere og drive barnehage for barn med foreldre ansatt ved NRK Tyholt og Marintek. Andre barn kan få plass etter nærmere regler. Det er ikke stiftelsens formål å ha erverv til formål utover det å dekke de til enhver tid løpende utgifter vedrørende drift av barnehagen. NRK og Marintek sin foreldregruppe disponerer 50% av plassene hver, og er ansvarlig for 50% av drifts- og kapitalkostnadene. Barnehagen skal drives til selvkost ved offentlig tilskudd, foreldrebetaling og bedriftsstøtte. Det økonomiske tilskuddet fra de to bedriftene gjelder bare for barn av egne ansatte. Det er opp til hver foreldregruppe å forhandle med sin arbeidsgiver om tilskudd til driften. Barnehagen forutsettes drevet i lokaler eid av stiftelsen på tomt stilt til disposisjon av NRK gjennom langsiktig feste-/leieavtale.   

4) STIFTELSENS BESLUTTENDE ORGANER a) Årsmøtet b) Stiftelsesstyre Stiftelsen skal ha et styre som består av seks — 6 personer. To velges fra foreldreforeningen ved NRK Tyholt, med hver sin vararepresentant, og to fra Marintek sin foreldreforening med hver sin vararepresentant. En oppnevnes av NRK sin administrasjon og en fra Marinteks administrasjon. Også disse med hver sin vararepresentant. Stemmerett på stiftelsens årsmøte gis til NRK- og Marintek ansatte med barn i alderen 0-6 år. Styret konstituerer seg selv dog på en slik måte at den foreldreforeningen som ikke har leder skal ha nestleder. Når ledervervet skifter skal den andre foreldregruppen ha ledervervet. Styret iverksetter årsmøtevedtak, og treffer de beslutninger som driften av barnehagen gjør nødvendig. Styret har ikke anledning til å selge stiftelsens eiendeler, unntatt mindre løsøre. Styret kan heller ikke inngå kausjonsforpliktelser av noen art, eller pantsette eller på noen annen måte behefte stiftelsens anlegg eller eiendommer, eller noe som hører stiftelsen til, med unntak av opptak av nødvendig lån for å bygge barnehagen. Stiftelsens inntekter må brukes til forhold som har med nødvendig utgifter til drift og vedlikehold å gjøre. Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen godkjennes på neste styremøte. Stiftelsen tegnes av styrets leder samt styrets nestleder. Styret kan tildele prokura. Vedtak om oppløsning av stiftelsen eller overdragelse av formuen som helhet, kan bare fattes av to påfølgende årsmøter. For at oppløsning eller overdragelse av formuen skal kunne vedtas, kreves at mer enn halvparten av de stemmeberettigede er representert, og at minst 2/3 av de avgitte stemmene er for forslaget.

5) OPPTAKSKRITERIER Opptak av barn skjer gjennom søknad til Trondheim kommunes nettsider med søknadsfrist 1. februar for overflytting, og 1. mars for hovedopptak. Alle barn som fyller ett år innen 31. august har lovfestet rett til barnehageplass i en Trondheimsbarnehage. Opptaket gjelder i hovedsak fra 1. august samme år. Barn som fyller ett år innen utgangen av september eller oktober skal også søke til hovedopptaket. De har lovfestet rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Opptaksmyndighet ved Tårnet barnehage er samarbeidsutvalget. Tårnet barnehage er livssynsnøytral. Hver av Foreldregruppene bestemmer selv sine opptakskriterier. Og opptakskriterier ved Tårnet barnehage er loddtrekning foretatt av Marintek sin foreldreforening for Marintek søkere, men det er ansiennitet i bedriften NRK som gjelder for NRK søkere.
Fortrinnsrett gis for barn med nedsatt funksjonsevne jfr. Lov om barnehage § 13, og barn det er fattet vedtak for etter lov om barnevernstjenester. I begge tilfeller må det legges frem sakkyndig vurdering eller legeerklæring.
Tårnet barnehage gir også fortrinn for barn som allerede har søsken som går i barnehagen.
Barn som har fått tildelt barnehageplass har rett til å beholde den frem til skolestart så lenge arbeidsforholdet ved NRK/Marintek holder frem, hvis det avsluttes eller ved eksterne barn kan barnehageplassen beholdes ut barnehageåret. Altså frem til 01.08.
Søskenmoderasjon for to eller flere barn i barnehagen, eller ved barn i Tårnet barnehage og SFO gis etter Trondheim kommunes til enhver gjeldende regler.
Opptakskretsen til Tårnet barnehage gjelder også for Trondheim sine nabokommuner så lenge en av foreldrene har et ansettelsesforhold i enten NRK eller Marinteknisk senter.

6) SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING Samarbeidsutvalget ved Tårnet barnehage har fire -4- medlemmer. Der to representerer de ansatte ved barnehagen, og to representerer foreldre/eiere. En representant valgt av foreldrene ved Marintek, og en representant valgt av foreldrene ved NRK. Alle med hver sin vararepresentant. Foreldrerepresentantene blir foreslått av av foreldreforeningene ved Marintek. og NRK, og valgt på barnehagens årsmøte.

7) BARNEHAGENS ÅPNINGSTID Tårnet barnehage holder åpent fra klokka 07.30 — 16.30 fra mandag til fredag. Barnehagen er stengt jul —og nyttårsaften og to midtuker i juli. Barnehagen har også stengt 5 planleggingsdager i året. Der følger de Trondheim kommune sin skole —og barnehagerute. Det forventes at barna tar ut minst 4 ukers ferie i året, og helst 3 uker sammenhengende sommerferie.

8) BETALING OG MODERASJONER Tårnet barnehage følger satsene til den vedtatte maksimalprisen. I tillegg betales det kostpenger. Det betales for 11 måneder i året. Juli er betalingsfri. Når det gjelder moderasjonsordninger viser vi til kommunens nettside. https://www.trondheim.kommune.no/barnehage/
Det kan gjelde andre moderasjonsregler for barn bosatt i andre kommuner.

9) DUGNAD Foreldre med barn i Tårnet barnehage er forpliktet til å stille på dugnad i barnehagen i opp til tolv -12- timer pr. barnehageår, fordelt på opp til seks -6- timer i høst —og vårsemesteret. Dugnadsarbeid utføres felles på gitte og planlagte dugnadsdatoer, men kan også utføres enkeltvis eller i mindre grupper utenom den planlagte høst —og vårdugnaden dersom en er forhindret fra å stille på fellesdugnad. Frikjøp fra dugnadsplikten kan skje til en pris av kroner 350,- pr. time, prisen reguleres årlig etter konsumprisindeksen. Inntekt fra frikjøp tilfaller barnehagen og øremerkes dugnads- og vedlikeholdsaktiviteter.

10) OPPSIGELSE Oppsigelsesfristen ved Tårnet barnehage er på tre -3- måneder og må skje skriftlig innen den første i måneden. Mislighold av barnehageplassen kan føre til oppsigelse av plassen fra barnehagens side. Etter to skriftlige advarsler kan samarbeidsutvalget si opp plassen. Også her gjelder en tre -3-måneders frist. 

11) PERMISJON FRA BARNEHAGEPLASSEN Det kan søkes skriftlig om permisjon fra barnehageplassen etter at den er tatt i bruk. En slik permisjon vurderes i hvert enkelt tilfelle, og forutsetningen for å få en slik søknad innvilget er at barnehagen ikke medføres et uforholdsmessig stort økonomisk tap.

12) LEKE — OG OPPHOLDSAREAL Tårnet barnehages norm for arealutnyttelse innendørs og utendørs er på 5,30 m2 pr. barn. Dette gjelder barn både over og under tre år. Dette er godkjent leke —og oppholdsareal jf. Barnehageloven § 10.

13) FORSIKRING Tårnet barnehage har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring hos IF, som omfatter alle barn som har barnehageplass i Tårnet barnehage. Forsikringen opphører den dagen barnet ikke lenger er tilknyttet barnehagen. Ulykkesforsikringen gjelder hele døgnet og omfatter ulykkesskader som forsikret barn kan bli rammet av og som medfører varig medisinsk invaliditet eller dødsfall. Følgende andre utgifter kan dekkes: lege/ tannlegebehandling, fysikalsk behandling etc., egenandel på kr. 1000,-. For øvrig henvises til selskapets ulykkesvilkår.

14) VIKARORDNING Tårnet barnehage prøver til en hver tid å ha faste vikarer slik at det skal være mest mulige kjente som møter barn og foreldre. Vi bruker en del studenter fra DMMH, disse blir vi kjent med fordi vi er øvingsbarnehage for studenter som skal bli barnehagelærere. Ellers har vi noen ansatte som jobber i deltidsstillinger, og som jobber ekstra ved behov.

15) HELSEOPPLYSNINGER Erklæring om helsetilstand er et skjema som vi sender ut i forbindelse med aksept av barnehageplass. Dette vil vi ha levert til barnehagen ved oppstart.

16) INTERNKONTROLL Ansatte ved Tårnet barnehage jobber kontinuerlig med internkontroll av barnehagen. Styrer er barnehagens verneombud, og HMS står på agendaen ved personalmøter og planleggingsdager. Begge avdelinger har hver sin HMS-perm med rutiner, prosedyrer, handlingsplaner og ulike sjekklister og registreringsskjemaer. Vi kurses jevnlig på 1. hjelp og brannvern. Barnehagen har årlig ekstern lekeplasskontroll. 

17) TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT Alle som har et arbeidsforhold eller er vikarer/studenter ved Tårnet barnehage skal bli gjort kjent med, og underskrive taushetsløfte. Ved henvendelse på telefon om opplysninger om barn, foreldre, ansatte eller interne saker på barnehagen, skal det alltid henvises til styrer. Hvis styrer ikke er tilgjengelig, så tar hun kontakt i ettertid. Kun informasjon og opplysninger som er offentlige kan gis til utenforstående.
Barnehagen har opplysningsplikt til sosialtjenesten (NAV) og barnevernstjenesten (BFT). Ved bekymring for barns helse eller hjemmets omsorgsevne skal barnehagen føre skriftlig logg over hendelser eller det som utløser bekymringen. Handler det om en hastesak skal det meldes umiddelbart og i hovedsak av styrer. Alle ansatte skal være klar over at opplysningsplikten er et selvstendig ansvar som påligger alle, og at opplysningsplikten går foran lovbestemt taushetsplikt.

18) REGLER VED SYKDOM Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole m.v. Paragraf 17 :
Virksomheten skal planlegge og drives slik at risikoen for spredning av smittsomme sykdommer blir så liten som praktisk mulig. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i alle normale aktiviteter både inne og ute.

  •  Ved oppkast/diare skal barn og voksne holde seg hjemme i 24 timer etter siste gang man kastet opp/hadde diare.
  • Bakteriell øyekatarr smitter så lenge symptomene er tilstede. Velger en antibiotikabehandling skal den ha pågått ett døgn før de kommer tilbake til barnehagen. Uten behandling må øyet ha sluttet å produsere verk/puss.
  • Barn med brennkopper skal behandles og holdes hjemme fra barnehagen til utslettet er inntørket og ikke væsker lengre. I tillegg må barnet være feberfri.
  • Ved vanlig forkjølelse kan barnet være i barnehagen så lenge det er feberfritt og i form til å delta som vanlig.