Sosial kompetanse

Barnehagen arbeider kontinuerlig med å støtte og fremme enkeltbarns og barnegruppens sosiale ferdigheter.

Personalet er rollemodeller og skal med sin aktive og tydelige væremåte skape et varmt og inkluderende sosialt miljø. Anerkjennelse og støttende relasjoner er grunnlag for utvikling av sosial kompetanse. Dette er vesentlig for å motvirke utvikling av problemadferd som for eksempel mobbing og utestenging.

Basiskompetanse eller sosial kompetanse omhandler ferdigheter som empati, turtaking, hensynsfullhet, medfølelse, vennskap, positive samhandlingsmønstre, konfliktløsing, ta andres perspektiv, omsorg og selvhevdelse.

Disse arbeidsmålene implementeres i alle barnehagens fagområder.

Det er alltid personalet/de voksne som har ansvaret for at det sosiale klimaet er varmt og inkluderene, og at relasjonene er gode.